Baksida Hem

Inriktning

Kulturgruppen - riksomfattande verksamhet för medlemmar från olika delar av Sverige

 

 

Kulturgruppen för resandefolket 

 

Föreningen har som sitt syfte att självständigt och i samverkan med andra organisationer som företräder resandefolkets intressen verka för att resandefolkets kultur befrämjas, utvecklas, tillgängliggörs och utforskas.

 

Föreningen vill också verka för att offentliga resurser ställs till förfogande för att uppnå detta mål. Det är föreningens uppfattning att den svenska staten såväl som samhällets lokala och regionala organ har en historisk skuld gentemot resandefolket som måste regleras genom kraftfulla offentliga insatser på det kulturella och sociala planet, med syfte att reparera de skador som under århundraden tillfogats resandefolkets liv och kultur. Folkets självkänsla måste stärkas och dess särskilda identitet erkännas och respekteras.

 

För att kunna nå det kulturella målet måste också en lång rad sociala frågor beaktas. De kulturella och sociala aspekterna hänger på ett oupplösligt sätt samman med varandra. Diskriminering, segregation, osynliggörande, brist på respekt, mobbning, offentlig vanvård, främlingsfientlighet och rasism är allvarliga hinder som måste undanröjas i vardagen. Historiskt sett har steriliseringskampanjerna och barnhemsplaceringarna varit de mest destruktiva processerna under tiden efter andra världskriget. Påverkan av dessa processer har fullt utslag i nuet och kan inte betraktas som förgångna och överståndna förhållanden.

 

Föreningen syftar till att genom utvecklande av kunskap, både inom resandefolket självt och gentemot såväl svenska myndigheter som alla svenskar bygga en harmonisk relation mellan minoriteten och majoriteten. För att nå ett sådant mål måste ett praktiskt förverkligande ske av de avsikter som formulerats i Europarådets ramkonvention om skydd och stöd för nationella minoriteter. Konventionen är genom Riksdagens ratifikation ett bindande åtagande för Sverige.

 

Resandefolket har en särpräglad identitet, som dock genom historiska förhållanden, språklig gemenskap och omgivningens betraktelsesätt ingår i den nationella minoriteten romer.

 

Föreningen vill upprätthålla goda förbindelser med andra romska organisationer, och även med företrädare för övriga nationella minoriteter i Sverige. Föreningen vill verka som en självklar kontakt och part i kulturella frågor på det lokala, regionala och nationella planet.

 

Föreningen inser betydelsen av att upprätthålla ett nära nätverk bland resande som av olika anledningar – t.ex. oro för offentlig registrering - vill avstå från ett eget medlemskap.

 

Resandefolket är liksom andra folkgrupper inom den romska minoriteten i hög grad en transnationell minoritet. Detta särskilda förhållande vill föreningen odla genom samarbete med resandeföreningar i de nordiska grannländerna och i andra länder, samt genom European Roma and Travellers Forum i Strasbourg.

 

För att skapa en hållbar plattform för resandefolkets kulturverksamhet är det angeläget att kommunala och regionala kultur- och informationscentra för romer och resande etableras över hela landet.

 

Föreningen är angelägen att särskilt bevara och förstärka kvinnornas ställning inom resandefolket.

 

Kulturgruppen för resandefolket organiseras enligt demokratiska principer, varvid individuellt inflytande och ansvarstagande eftersträvas i gemensamma angelägenheter.

 

 

Våra fullständiga stadgar framgår av denna

pdf-fil:

 

Stadgar 2013-03-09.pdf (PDF — 140 KB)